Friday, February 29, 2008

Dubya Being Dubya

Manny shuns Dubya. Dubya jabs Manny. Jimmy Kimmel (when not effing Ben Affleck) hits Dubya.


No comments: