Thursday, May 29, 2008

Go ASU!

Meet HHR's favorite college softball player - Clarissa Andorfer-Lopez.

A smart, salsa-dancing, God-fearing Sun Devil. Bless her heart.

1 comment:

Not said...

NIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCEEEE!!!